Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!

Vajalik teave

Reisilepingu üldtingimused

NIKAL Travel OÜ

Reisilepingu üldtingimused

(seisuga 01.09.2015)
 

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad reisilepingu üldtingimused (edaspidi Reisitingimused) on reisija (edaspidi Klient) ja Nikal Travel OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) vahelise reisilepingu osaks ning sätestavad reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise tingimused.
1.2. Lisaks Reisitingimustele tulenevad pooltevahelise reisilepingu tingimused Reisikorraldaja poolt
Kliendile väljastatud reisikirjeldusest ning reisikinnitusest.
1.3. Reisikorraldaja osutab reisilepingu alusel Kliendile reisiteenuseid ning Klient maksab Reisikorraldajale selle eest tasu.
1.4. Käesolevates Reisitingimustes nimetatud reisiteenustena on käsitletavad Reisikorraldaja poolt osutatavad reisiteenuste kogumid ehk pakettreisid.
1.5. Nikal Travel OÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, s.h võlaõigusseadusest ja turismiseadusest.
 

2. Reisilepingu sõlmimine

2.1. Reisileping Kliendi ja Reisikorraldaja vahel loetakse sõlmituks, kui Klient on Reisikorraldaja kodulehelt www.nikal-travel.ee, reisipakkumisest või mõne muu kanali kaudu välja valinud reisi, edastanud Reisikorraldajale oma isiku- ja kontaktandmed ning broneerinud reisi, mille alusel on Kliendile esitatud tellimuskinnitus, mille lahutamatuks osaks on Reisitingimused. Reisitasu osalise või täieliku tasumisega kinnitab Klient, et on tutvunud Reisitingimustega ja aktsepteerib neid.
2.2. Tellimuse kinnitab Reisikorraldaja tellimusnumbriga ja edastab tellimuskinnituse Kliendile posti või e-posti teel. Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil Kliendile on väljastatud tellimuskinnitus.
2.3. Pakettreisileping, tellimuskinnitus loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui need on edastatud kirjalikus vormis Kliendile posti teel või elektroonselt meili teel Kliendi e-posti aadressile.
2.4. Kui Klient jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus Kliendi poolt tagasi võetuks ja Reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada Reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda Kliendilt otseste kulude hüvitamist.
2.5. Reisiteenuste lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Kliendile viimase poolt väljavalitud reisiteenuseid. Kui Reisikorraldaja ja Klient ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, reisikataloogi või suunatud pakkumise vahendusel Kliendile teatavaks tehtud reisikirjeldusega.
2.6. Kliendil lasub kohustus edastada ja teha kättesaadavaks Reisitingimused ning reisimiseks vajaminevat teavet kõigile reisiosalistele.
 

3. Reisitasu ja selles sisalduvad teenused

3.1. Klient maksab Reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt punktis 4 sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu reisikirjelduses ja reisikinnituses sätestatud teenuste eest.
3.2. Kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija ei kasuta mõnda reisikirjelduses nimetatud teenust, ei anna see Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
3.2.1. Kui Klient omal soovil kasutab lisaks mõnda reisikirjelduses loetlemata teenust, siis sellise teenuse kasutamise risk ei ole mingil juhul hõlmatud sõlmitud Reisilepinguga.
3.3. Reisikorraldajal on õigus reisitasu tõsta kui reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud: 3.3.1. veokulude, sealhulgas kütusehinna, muutumise tõttu;
3.3.2. maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude muutumise tõttu;
3.3.3. teenusega seotud maksude tõttu;
3.3.4. reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu.
3.4. Reisitasu uue suuruse arvutamisel võetakse aluseks reisiteenuste lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Reisitingimuste punktides
3.3.1.–3.3.4. nimetatud teenuste ja/või maksude suurenemine ja/või vahetuskursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse.
3.5. Reisitasu suurendamisest teavitab Reisikorraldaja Klienti vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
3.6. Juhul, kui Reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on Kliendil õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel võivad pooled kokku leppida reisiteenuste asendamises. Reisija peab oma tühistamise soovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.
 

4. Reisi eest tasumine

4.1. Reisibroneeringu kinnitamisel ja tellimuskinnituse väljastamise järgselt tasub Klient ettemaksuna 25% (kakskümmend viis protsenti) pakettreisi kogumaksumusest (sealhulgas lisateenused) 10 päeva jooksul broneeringu tegemisest.
4.2. Reisi ülejäänud maksumuse tasub Klient vähemalt 45 päeva enne reisi toimumist.
4.3. Juhul, kui reis on broneeritud 45 kalendripäeva või vähem enne reisi, tasub Klient reisi hinna tervikuna 10 päeva jooksul tellimuskinnituse saamisest.
4.4. Teatud juhtudel võib Reisikorraldaja kehtestada ka muud tasumise tingimused ja tähtajad, millest Klienti teavitatakse. Klient on kohustatud kinni pidama kehtestatud maksetähtaegadest.
4.5. Tellimuskinnitus loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Kliendile posti teel või elektroonselt Kliendi e-posti aadressile.

5. Broneeringu muutmine Kliendi poolt

5.1. Kui Klient soovib broneeringut muuta (nime-, reisijate arvu, majutuse, reisiprogrammi, reisiperioodi muutus) ning broneeringu muutmine on Reisikorraldaja hinnangul võimalik varasemat broneeringut tühistamata, teavitab Klient Reisikorraldajat mitte hiljem kui 21 päeva jooksul enne reisi toimumist või reisikinnituse saamist.
5.2. Reisibroneeringu muutmisel (reisipakett, programm, kuupäevad) hüvitab Klient Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 55 eurot inimese kohta. Juhul, kui muutmiskulud on suuremad, eriti, kui pakettreis sisaldab lennutransporti ja lisamaksumust tühistamise/teenusepakkuja vahetuse eest, tuleb Kliendil hüvitada broneeringu muutmisega kaasnevad tegelikud kulud.
5.3. Liinilendude broneeringu muutmised ja tühistamised (sh nimemuutused) võivad kaasa tuua lennuettevõtja poolt nõutud lisatasu. Muutmis- ja tühistamistingimused sõltuvad lennuettevõtja kehtestatud tingimustest. Mõni päev pärast broneeringu kinnitamist on võimalik taotleda tasuta nimevahetust lennuettevõtjalt. Iga muutusega kaasnevad järgmised lisatasud (sh reisikuupäevade muutmine, kui see on võimalik):
5.3.1. enam kui 21 päeva enne väljumist – tasuta;
5.3.2. 20 – 9 päeva enne väljumist 75 eurot reisija ja muutuse kohta;
5.3.3. 8 päeva või vähem enne väljumist 150 eurot reisija ja muutuse kohta.
 

6. Reisilepingu ülesütlemine

6.1. Reisikorraldajal on õigus broneering tühistada või reisileping üles öelda:
6.1.1. kui Klient viivitab reisitasu või mõne reisitasu osamakse tasumisega;
6.1.2. kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija rikub oluliselt reisilepingust või seadusest tulenevaid muid kohustusi.
6.2. Reisilepingu ülesütlemisel Reisikorraldaja poolt punktis 6.1 sätestatud alustel Reisikorraldajale juba tasutud summasid Kliendile ei tagastata ning nende osas tagasitäitmist ei toimu.
6.3. Kliendil on õigus oma broneering tühistada või reisilepingust taganeda. Sellisel juhul kohustub Klient esitama kirjaliku taotluse ja maksma Reisikorraldajale hüvitist:
6.3.1. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel alates broneeringu kinnitamise kuupäevast kuni 45 päeva enne reisi – 10% reisi maksumusest (välja arvatud kindlustus);
6.3.2. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 44–31 päeva enne reisi – 25% reisi maksumusest (välja arvatud kindlustus);
6.3.3. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 30–15 päeva enne reisi – 50% reisi maksumusest (välja arvatud kindlustus);
6.3.4. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 14–9 päeva enne reisi – 80% reisi maksumusest (välja arvatud kindlustus);
6.3.5. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 8 päeva või vähem enne reisi – 100% reisi maksumusest.
6.4. Klient on kohustatud tasuma punktides 6.3.1.– 6.3.5. sätestatud hüvitise 10 tööpäeva jooksul arvates broneeringu tühistamisest või reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada punktides 6.3.1.–6.3.5 sätestatud hüvitised Kliendi poolt reisi eest tasutud summadega.
6.5. Broneering, mis on tehtud 45 kalendripäeva või vähem enne reisi algust, lõpeb automaatselt punktis 4.3 sätestatud 10-päevase maksetähtaja möödumisel, kui Klient ei ole selle aja jooksul reisi hinda tervikuna tasunud.
6.6. Juhul, kui Kliendile ei väljastata reisijast tuleneval põhjusel sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui lepingust taganemist ilma mõjuva põhjuseta ning kohaldatakse reisitingimuste punkti 6.3. ja selle alapunkte.
6.7. Juhul, kui lepingust ei ole eelnevalt taganetud, kuid Klient ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui Klient ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reis annulleerituks tavapärastel mõjuva põhjuseta lepingust taganemise tingimustel.
6.8. Reisi ajal võib Klient lõpetada reisi kirjaliku taotluse esitamise teel. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust saada hüvitist. Kui Klient lõpetab või muudab reisiprogrammi reisil olles või ei reisi programmi alusel, käsitletakse seda lepingust taganemisena reisil olles. Sel juhul ei ole tal õigust saada hüvitist. Reisija vastutab mis tahes kulude osas, mis kaasnevad reisiprogrammi muutmisega.
 

7. Kliendi kohustused ja vastutus

7.1. Klient on kohustatud tutvuma Reisitingimustega, reisikirjeldusega ja reisikinnitusega, samuti muude Reisikorraldaja poolt Kliendile tutvumiseks esitatud reisi tutvustavate materjalidega.
7.2. Klient on koheselt peale reisidokumentide kätte saamist kohustatud kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust tellimusele ning kui dokumentides esineb erinevusi esialgselt tehtud tellimusega, siis Klient kohustub viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale, vastasel korral loetakse tellimus kinnitatuks ja hilisemad mittevastavuste kõrvaldamised on lubatud lisatasu eest vastavalt reisitingimustes muudatuste tegemise kohta sätestatule.
7.3. Klient tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Kliendil või Kliendi poolt nimetatud reisijal reisilemineku päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast reisilemineku päeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Klient ka vaktsineerimistõendi, kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu.
7.4. Klient on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja kodulehel sihtkoha maa eripäradega, tutvuma reisikorraldaja kodulehel sihtkohamaa kohta käiva olulise informatsiooniga võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega jms.
7.5. Klient on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus) vastavalt reisitingimustele ja esitatud tellimuskinnitusele.
7.6. Reisija tagab oma kuludega, et tal on reisimiseks olemas vajalikud kehtivad dokumendid, mis võimaldavad reisijal riigipiire ületada ja reisiteekonna riikides viibida (pass, viisa, vaktsineerimistõend, kindlustus jms). Reisijal lasub vastutus reisidokumentide kehtivuse ja reisikindlustuse (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus) olemasolu eest.
7.7. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi seadustele kehtiva passi. Reisija kohustub reisimiseks omama passi kehtivusajaga vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.
7.8. Kliendil on kohustus kontrollida reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust, külastades Reisikorraldaja internetilehekülge ja Tallinna Lennujaama internetilehekülje väljuvate lendude tabelit. Sihtkohas peab Klient kontrollima vastavat informatsiooni 24 tundi enne tagasireisi algust Reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.
7.9. Klient on kohustatud saabuma õigel ajal reisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab Klient järgima operatiivset informatsiooni lennu-, bussi- või rongijaamas, jõudma õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis.
7.10. Klient ei tohi oma käitumisega (sh. alkoholijoobes viibimisega, agressiivsusega vms) häirida kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajaid ega reisiteenuse osutajat.
7.11. Kliendil on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhiseid ja reegleid, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning transpordivahendi meeskonna või hotellipersonali korraldusi, sihtkohariigi seadusi ning ametivõimude ettekirjutusi.
7.12. Klient on kohustatud hüvitama reisi ajal Reisikorraldajale, Reisikorraldaja partneritele või kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud materiaalse kahju selle tekitamise kohas või pärast reisi lõppu 10 päeva jooksul reisikorraldajalt vastava arve saamisest arvates.
7.13. Klient vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Klient ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Kliendil tasuda kõik oma koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.
7.14. Kui Klient soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja Reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on Klient kohustatud need hüvitama.
7.15. Klient on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, SPA teenused jms).
7.16. Klient on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufi rma kehtestatud eeskirjadele.
 

8. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus

8.1. Reisikorraldaja kohustub osutama Kliendile pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule.
8.2. Kliendi poolt valitud pakettreis peab vastama kirjeldusele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remontööde läbiviimiseks vms.
8.3. Reisikorraldaja kohustub osutama Kliendile igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui Kliendiga juhtub õnnetus, kui Klient satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Kliendi elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Klient on kohustatud hüvitama Reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
8.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jms sündmused (Force majeure).
8.5. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ärajäämisest.
8.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Kliendi hooletusest, kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes ja kelle tegevust ei ole võimalik ette näha ega ära hoida.
8.7. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja ning võimalike kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
8.8. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus Kliendi ees.
8.9. Reisikorraldaja vastutus Kliendile või Kliendi nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirang ei laiene reisija surma põhjustamisele, reisijale kehavigastuse tekitamisele ega reisija tervise kahjustamisele.
 

9. Kliendi õigused

9.1. Kliendil on õigus teha muutusi pakettreisi tellimuses
vastavalt Reisitingimuste punktis 5 ja selle alampunktides sätestatule.
9.2. Kliendil on õigus reisilepingust taganeda vastavalt Reisitingimuste punktis 6 ja selle alampunktides sätestatule.
9.3. Kliendil on õigus saada Reisikorraldajalt lepingule vastavat reisiteenust, võimalikult täpset ja mitteeksitavat teavet reisikirjelduse, reisitingimuste ning reisikinnituse kohta.
9.4. Kliendil on õigus reisi kestel leping üles öelda ja reis katkestada juhul, kui Reisikorraldaja oluliselt rikub lepingut ja lepingust tulenevaid kohustusi või reisikorraldus osutub mõnel muul moel nii puudulikuks, et Kliendilt ei saa selliste asjaolude tõttu reisi jätkamist mõistlikult oodata. Reisi kestel lepingu ülesütlemine toimub ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.5. Kliendil on õigus valida ära jäänud reisi asemel Reisikorraldajalt uus, samaväärne ja sama hinnaga asendusreis. Kui asendusreis on esialgsest tellitud reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja Kliendile reisi hinnavahe. Kui asendusreis on esialgsest tellitud reisist kallim, ning Reisikorraldajal ei ole võimalik pakkuda reisi Kliendile esialgse hinnaga, siis tasub Klient Reisikorraldajale hinnavahe.
 

10. Reisikorraldaja õigused

10.1. Reisikorraldajal on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui Klient on jätnud reisiteenuste eest tähtaegselt tasumata.
10.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
10.3. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb Kliendile teatada esimesel võimalusel.
10.4. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud reisikorraldajast sõltumatud asjaolud ning samuti on reisikorraldajal õigus teha muudatusi iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel asjaoludel ja reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu.
10.5. Reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid (Reisikorraldaja poolt tšarterlennule tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 80%). Reisikorraldaja on kohustatud reisijaid reisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust.
10.5.1. Kokkuleppel Kliendiga asendab Reisikorraldaja ärajäänud reisi teise sama hinnatasemega reisiga. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja Kliendile hinnavahe.
10.5.2. Kui Klient asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu 30 päeva jooksul. Kliendil ei ole õigust muule hüvitisele.
10.6. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui Reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia Kliendi elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Kliendile esimesel võimalusel.
10.7. Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Klient reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama Kliendile reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 20 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Kliendiga kantud kulud (viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms). Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Klient kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Kliendi tagasitoomise. Tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Kõik muud ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.
 

11. Puudused reisiteenuse osutamises

11.1. Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta reisikirjeldusele või Kliendile kirjalikult antud kinnitustele.
11.2. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi reisiteenustes. Muuhulgas ei loeta puuduseks reisiteenuse osutamises:
11.2.1. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte sõltuvatest asjaoludest; lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija ees vahetult lennuettevõtja;
11.2.2. hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui selle põhjuseks on hotelli ülebroneerimine või hooaja alguse ja lõpuga seotud erisused. Reisikorraldaja kohustub asendama Kliendi poolt valitud hotelli samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;
11.2.3. hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Kliendi ootustele;
11.2.4. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud ehitustöid;
11.2.5. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Klienti teavitatud enne reisilepingu sõlmimist;
11.2.6. selliste reisikirjelduses sisalduvate andmete muutmist, mille osas pooled leppisid kokku teisiti või mille osas reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja Kliendile on andmete muutumisest enne reisilepingu sõlmimist selgelt teatatud.
11.3. Reisiteenuse osutamisel ilmnenud puudusest teatab Klient või Kliendi nimetatud reisija vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul peale reisilt tulekut. Puuduse ilmnemisel reisi sihtkohas teatab Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija puudusest eelmises lauses sätestatud korras viivitamatult vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldaja kohapealsele esindajale.
11.4. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduse kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud.
11.5. Reisikorraldaja kõrvaldab reisiteenuse osutamises tekkinud puuduse, millest Klient või Kliendi nimetatud reisija on Reisikorraldajat punktis 11.3 sätestatud korras teavitanud, mõistliku aja jooksul.
11.6. Kliendi või Kliendi nimetatud reisija poolt seoses reisiteenuse puudusega kantud kulud hüvitab Reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel.
11.7. Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest reisiteenuse osutamisel, millest Klient ega Kliendi nimetatud reisija ei ole Reisikorraldajat teavitanud vastavalt punktides 11.3 ja 11.6 sätestatule.
 

12. Üldtingimuste kehtivus ja tõlgendused

12.1. Käesolevad reisitingimused kehtivad Nikal Travel OÜ poolt korraldatavatele reisidele ning kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Kliendi vahel sõlmitud reisilepingu juurde. Reisitingimused jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest.
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
 

13. Isikuandmed

13.1. Reisikorraldajal on õigus töödelda vaid Reisilepingu täitmiseks vajaminevaid ning Kliendi poolt eelnevalt avaldatud isikuandmeid. Nimetatud õigus laieneb ka Reisikorraldaja lepingulistele partneritele, kellele on Reisikorraldajal õigus isikuandmeid edastada ja kes on vahetult seotud Reisiteenuste osutamisega Kliendile. Muudel juhtudel võib Kliendi isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele vaid siis, kui sellise kohustuse olemasolu tuleneb õigusaktidest.
13.2. Reisilepingu sõlmimisega annab Klient Reisikorraldajale tagasivõtmatu nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele punktis 13.1. nimetatud kohustuste täitmiseks.