Kui Teil on broneerimiskood, sisestage see siia
 
Kuvatakse erihinnad ja eelised, mis on mõeldud just Teile!
Vajalik teave > Reisilepingu üldtingimused
 

Reisilepingu üldtingimused

NIKAL Travel OÜ

 

Reisilepingu üldtingimused

(seisuga 01.10.2020)
 

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad pakettreisilepingu üldtingimused (edaspidi Reisitingimused) kohalduvad Nikal Travel OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) ja ühe või mitme isiku (edaspidi Reisija) poolt või nimel sõlmitud eri liiki reisiteenuste kogumi (edaspidi Pakettreis) Pakettreisilepingutele (edaspidi Reisileping), millega Reisikorraldaja kohustub korraldama Reisijale Pakettreisi ning Reisija maksma Reisikorraldajale reisitasu (edaspidi Reisitasu).
1.2 Käesolevad Reisitingimused kehtivad ka juhul, kui Reisikorraldaja koostatud Pakettreisi pakub või Reisikorraldaja nimel sõlmib Reisilepingu muu reisiettevõtja (edaspidi Vahendaja).
1.3 Reisitingimused sätestavad Reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise üldised tingimused.
1.4 Lisaks Reisitingimustele tulenevad pooltevahelise Reisilepingu tingimused Reisikorraldaja poolt Reisijale eraldi teatavaks tehtavatest Reisilepingu eritingimustest (edaspidi Eritingimused), reisikirjeldusest (edaspidi Reisikirjeldus) ja tellimuskinnitusest (edaspidi Tellimuskinnitus).
1.5    Reisitingimused ei kohaldu Pakettreisidele, mis kestavad vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad öist majutust.
1.6    Reisitingimused ei kohaldu pakettreisilepingutele, mis on sõlmitud üldlepingu alusel, millega korraldatakse ärireise ettevõtja ja teise füüsilise või juriidilise isiku vahel, kes tegutseb majandus- või kutsetegevuses.
1.7  Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, sealhulgas võlaõigusseadusest, turismiseadusest ja tarbijakaitseseadusest.
 

2. Reisikorraldaja ja Vahendaja andmed

2.1   Reisikorraldaja andmed on alljärgnevad:

Ärinimi: Nikal Travel OÜ
Aadress: Ehitajate tee 114, Tallinn, Harju maakond, 13517
Telefoninumber (klienditeenindus): 616 0111 (E-R 09:00-19:00, L 10:00-15:00)
Telefoninumber (administratsioon): 664 0064 (E-R 09:00-17:00)
E-posti aadress info@nikal-travel.ee

2.2  Kui Reisikorraldaja koostatud Pakettreisi pakub või Reisikorraldaja nimel sõlmib Reisilepingu Vahendaja, on Vahendaja andmed esitatud Eritingimustes või Reisikirjelduses.
 

3. Lepingueelne teave

3.1. Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja esitab Reisijale enne Reisilepingu sõlmimiseks siduva pakkumise tegemist või enne Reisilepingu sõlmimist:
3.1.1 Reisikirjelduse;
3.1.2 asjakohase standardinfo teabelehe, mis kirjeldab kokkuvõtvalt Reisija peamisi õigusi (edaspidi Teabeleht);
3.1.3  käesolevad Reisitingimused;
3.14  võimalikud Eritingimused.
3.2 Reisikorraldaja esitab Reisikirjelduses alljärgneva teabe:
3.2.1 kasutatava transporditeenuse kirjelduse, sh sõidukite liigi, veo iseloomustuse ja klassi,  väljumise ja saabumise koha, kuupäeva ja kellaaja, või kui täpset aega ei ole veel kindlaks määratud, siis väljumise ja saabumise ligikaudse aja, vahepeatuste kestuse ja kohad ning transpordiühendused
3.2.2 Pakettreisi sihtkoha reisiteekonna kirjelduse, läbitavates kohtades viibimise aja koos kuupäevadega ning sisalduvate ööde arvu, kui Pakettreis hõlmab majutust
3.2.3 majutuse liigi, majutuskohtade asukoha, järgu või mugavusastme ja põhitunnused ning majutuskoha vastavuse külastatavas riigis kehtivale klassifikatsioonile
3.2.4 toitlustamiskava
3.2.5 üldise teabe sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks kuluva ligikaudse aja kohta ning teabe sihtriigi tervisenõuete kohta
3.2.6 külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub Reisitasus
3.2.7 Reisitasu koguhinna koos maksudega ja kõigi kohalduvate lisatasude, lõivude ja muude kuludega, kui selliseid kulusid ei saa mõistlike jõupingutustega enne Reisilepingu sõlmimist välja arvutada, siis Reisija poolt kantavate võimalike lisakulude liigi
3.2.8 teabe, kas mõnda reisiteenust pakutakse Reisijale koos rühmaga, ning kui see on võimalik, siis eeldatava rühma suuruse (olenevalt sihtkohast, üldjuhul minimaalselt 20 inimest);
3.2.9 keele, milles osutatakse muid turismiteenuseid, kui Reisija võimalus kasutada kõnealuseid teenuseid sõltub tõhusast suulisest suhtlusest;
3.2.10 teabe, kas Pakettreis üldiselt sobiv piiratud liikumisvõimega isiku jaoks (täpne teave selle kohta, kas Pakettreis on sobiv konkreetse Reisija vajadusi silmas pidades, esitatakse eraldi Reisija taotlusel)
3.2.11 teabe vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.
3.3 Reisija kohustub tutvuma Teabelehe, Reisitingimuste, Eritingimuste ja Reisikirjeldusega enne Reisilepingu sõlmimist ja selleks siduva tahteavalduse tegemist.
3.4 Reisikorraldaja ja asjakohasel juhul Vahendaja annab Reisijale Reisitingimuste, Eritingimuste ja Reisikirjelduse muudatustest selgelt, arusaadavalt ja selgelt eristuvalt teada enne Reisilepingu sõlmimist.
 

4. Reisilepingu sõlmimine

4.1. Pakettreisi tellimiseks esitab Reisija Reisikorraldajale või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendajale telefoni või e-posti teel või Reisikorraldaja koduleheküljel oleva online broneerimiskeskkonna vahendusel Pakettreisi tellimuse (edaspidi Tellimus), mis loetakse ettepanekuks esitada pakkumus Reisilepingu sõlmimiseks.
4.2. Juhul, kui Tellimus on võimalik täita, esitab Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja Reisijale e-posti või posti teel Tellimuskinnituse, mis loetakse pakkumuseks sõlmida Reisileping, milles esitatakse Tellimuse number ning kohustuslik lepingueelne ja lepinguline teave ulatuses, milles seda ei ole Reisijale varem esitatud.
4.3. Reisija kohustub Tellimuskinnitusega tutvuma enne Reisilepingu sõlmimist. Reisija kontrollib viivitamata Tellimuskinnituses toodud Reisijate andmete (esmajoones ees- ja perekonnanimed, e-posti aadressid, postiaadressid ja telefoninumbrid) korrektsust ning informeerib Reisikorraldajat viivitamata mistahes ebatäpsustest Reisijate andmetes.
4.4. Reisitasu või selle esimese osa (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast) maksmine loetakse Reisija nõustumuseks Reisitingimuste, asjakohasel juhul Eritingimuste, Reisikirjelduse ja Tellimuskinnitusega. Reisileping loetakse sõlmituks Reisitasu või selle esimese osa tasumise hetkest (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast).
4.5. Juhul, kui Reisija ei maksa Reisitasu või selle esimest osa (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast) Reisilepingus sätestatud tähtajaks, on Reisikorraldajal õigus Tellimuskinnitus tühistada.
4.6. Tellimuskinnitus loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Kliendile posti teel või elektroonselt Kliendi e-posti aadressile.

5. Reisija teavitamine enne Pakettreisi algust

5.1. Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja edastab mõistliku aja jooksul enne Pakettreisi algust Reisijale kõik vajalikud kviitungid, kupongid ja piletid ning teatab kavandatava väljumisaja, asjakohasel juhul lennule registreerimise tähtaja, vahepeatuste ja transpordiühenduste info ning kohalejõudmise kavandatava aja e-posti teel või selle puudumisel kokkuleppel Reisijaga posti teel.
5.2. Kui Reisija ei ole Reisitingimuste punktis 5.1. nimetatud teavet ja dokumente kokkulepitud ajal või hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne Pakettreisi algust kätte saanud, pöördub Reisija vastava teabe ja dokumentide saamiseks viivitamata Reisikorraldaja poole.
5.3. Reisija kontrollib viivitamata Reisitingimuste punktis 5.1. nimetatud dokumentides toodud andmete korrektsust, tutvub viivitamata samas nimetatud teabega ning informeerib Reisikorraldajat viivitamata mistahes ebatäpsustest või ebaselgusest nimetatud dokumentides või teabes.
5.4. Reisija edastab Reisitingimuste punktis 5.1. nimetatud teabe ja dokumendid viivitamata kõigile Reisijatele.
 

6. Reisitasu ja maksmise kord

6.1. Reisitasu sisaldab tasu Reisikirjelduses ja Tellimuskinnituses sätestatud reisiteenuste eest, kõiki kohalduvaid lisatasusid, lõive ja muid kulusid ning kõiki kohalduvaid makse. Reisitasu ei sisalda tasu muude teenuste eest, mida Reisija ei ole tellinud ja mida ei ole kirjeldatud Reisikirjelduses või Tellimuskinnituses.
6.2. Juhul, kui Tellimus on esitatud rohkem kui 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, tasub Reisija 25% (kakskümmend viis protsenti) Reisitasu koguhinnast 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Tellimuskinnituse väljastamise kuupäevast ja ülejäänud 75% (seitsekümmend viis protsenti) Reisitasu koguhinnast hiljemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust.
6.3. Juhul, kui Tellimus on esitatud 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva või vähem enne Pakettreisi algust, tasub Reisija kogu Reisitasu koguhinna 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Tellimuskinnituse väljastamise kuupäevast.
6.4. Reisikorraldaja võib teatud Pakettreiside puhul rakendada teistsugust maksmise korda, mis nähakse ette Eritingimustes ja mis prevaleerib Reisitingimustes sätestatud maksmise korra ees.
6.5. Reisija on kohustatud kinni pidama kehtestatud maksmise korrast.
 

7. Reisitasu muutmine

7.1. Reisikorraldaja võib pärast Reisilepingu sõlmimist Reisitasu suurendada, kui Reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud:
7.1.1. veokulude muutumise tõttu muutusest, mis tuleneb kütuse või muude energiaallikate hinna muutumisest;
7.1.2 Reisilepingus sisalduvatele reisiteenustele Pakettreisi teenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu- või tasumäärade muutumise tõttu, sealhulgas turismimaksude, maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude, muutumise tõttu;
7.1.3 Pakettreisiga seotud vahetuskursi muutumise tõttu.  
7.2. Reisitasu uue suuruse arvutamisel võetakse aluseks Reisilepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Reisitingimuste punktides 7.1.1 kuni 7.1.3 nimetatud kulude, maksu- või tasumäärade või kursi muutus osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse
7.3. Reisikorraldaja teatab Reisijale Reisitasu suurendamisest koos Reisitasu tõusu põhjendustega ja arvutustega hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust. Reisija on kohustatud tasuma algse Reisitasu ja suurendatud Reisitasu vahe 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisitasu suurendamise teate saamisest.
7.4. Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust või alandada Reisitasu juhul, kui Reisija otsustab jätta kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse. Mõne reisiteenuse kasutamine vastuolus Reisilepingu tingimustega või nende kasutamata jätmine võib mõjutada Reisija õigust või võimalust kasutada edasisi reisiteenuseid.
 

8. Reisilepingu tingimuste muutmine

8.1. Reisikorraldajal on õigus muuta enne Pakettreisi algust muid Reisilepingu tingimusi peale Reisitasu, teatades sellest Reisijale viivitamata selgelt ja arusaadavalt, kui muudatus on väheoluline.
8.2. Väheoluliseks muudatuseks loetakse muu hulgas kuid mitte ainult alljärgnevaid muudatusi:
8.2.1. majutuskoha asendamine samaväärsega objektiivsetel põhjustel, näiteks majutuskoha ülebroneerimise tõttu, mis ei ole tingitud Reisikorraldajast;
8.2.2. transpordivahendi või selle marsruudi asendamine samaväärsega objektiivsetel põhjustel;
8.2.3. transpordivahendi väljumise või saabumise aja muudatused ja muud muudatused Pakettreisi ajakavas objektiivsetel põhjustel, millest on Reisijaid mõistliku aja võrra ette teavitatud või mis sõltumata muudatusest teavitamise ajast ei põhjusta Reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sealhulgas kui sihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb 2 (kaks) kuni 5 (viis) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 4 (neli) tundi, üle 5 (viie) ööpäeva kuni 8 (kaheksa) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 5 tundi ja üle 8 (kaheksa) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 8 (kaheksa) tundi;
8.2.4. muudatused ekskursiooniprogrammis või konkreetses ekskursioonis objektiivsetel põhjustel, näiteks ilmastikutingimuste, transpordiühenduse takistuste või isikutele ohtu kujutavate asjaolude esinemisel.
8.3. Kui Reisikorraldaja on enne Pakettreisi algust sunnitud objektiivsetel põhjustel olulisel määral muutma Reisitingimuste punktides 3.2.1 kuni 3.2.4 ja 3.2.6 kuni 3.2.10 nimetatud tingimust või ei saa täita võimalikku erikokkulepet Reisijaga või soovib suurendada Reisitasu rohkem kui 8 % (kaheksa protsenti), võib Reisija 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul Reisikorraldajalt vastava teate saamisest (kui Reisikorraldaja ei ole määranud muud tähtaega) kas kavandatava muudatusega nõustuda või Reisilepingust taganeda, esitades Reisikorraldajale sellekohase ühemõttelise tahteavalduse. Kui Reisija ei tagane Reisilepingust enne Reisikorraldaja määratud tähtaja lõppu, loetakse, et Reisija on muudatusega nõustunud. Kui Reisija Reisilepingust taganeb, võib ta võimaluse korral vastu võtta asenduspakettreisi, kui Reisikorraldaja seda pakub.
8.4. Kui Reisitingimuste punktis 8.3 nimetatud muudatuse või asenduspakettreisi tulemusena Pakettreisi maksumus väheneb, on Reisijal õigus alandada vastavas ulatuses Reisitasu. Kui valitud asenduspakettreis on Pakettreisist kallim, tuleb Reisijal asenduspakettreisi vastuvõtmisel tasuda Pakettreisi ja asenduspakettreisi hinnavahe 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates asenduspakettreisi vastuvõtmisest.
8.5. Kui Reisija taganeb Reisilepingust Reisitingimuste punktis 8.3 nimetatud muudatuse tõttu ega võta vastu asenduspakettreisi, maksab Reisikorraldaja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Reisija Reisilepingust taganemist Reisijale tagasi kõik Reisilepingu alusel Reisija poolt või nimel tehtud maksed.
8.6. Reisijal on õigus pärast Reisilepingu sõlmimist kuid enne Pakettreisi algust muuta muid Reisilepingu tingimusi peale Reisitasu üksnes kokkuleppel Reisikorraldajaga, teatades Reisikorraldajale vastavast soovist hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust.
8.7. Reisilepingu tingimuste muutmisel Reisija soovil vastavalt Reisitingimuste punktile 8.6 hüvitab Reisija Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 55 (viiskümmend viis) eurot Reisija kohta. Juhul, kui Reisilepingu tingimuste muutmise kulud on suuremad, eriti, kui Pakettreis sisaldab lennutransporti, hüvitab Reisija ka eelnimetatud bürookulusid ületavad Reisilepingu tingimuste muutmise kulud, mille suurusest teavitab Reisikorraldaja Reisijalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu tingimuste muutmise taotluse saamisest. Reisija on kohustatud tasuma käesolevas punktis sätestatud hüvitise 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu tingimuste muutmise taotluse esitamisest.
 

9. Reisilepingu ülevõtmine

9.1. Reisijal on õigus kuni Pakettreisi alguseni anda oma Reisilepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile Pakettreisil osalemiseks vajalikele tingimustele.
9.2. Kui Reisija teatab üleandmisest vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, loetakse, et Reisikorraldaja on andnud nõusoleku Reisilepingu ülevõtmiseks. Kui Reisija teatab üleandmisest vähem kui 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, eeldab Reisilepingu ülevõtmine Reisikorraldaja selgesõnalist nõusolekut.
9.3. Reisilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisel teisele isikule vastutavad Reisilepingu ülevõtja ja üleandja veel tasumata Reisitasu osa ja Reisilepingu ülevõtmisega tekkivate võimalike lisatasude, lõivude ja muude kulude maksmise eest solidaarselt.
9.4. Reisilepingu üleandmisel hüvitab Reisija Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 55 (viiskümmend viis) eurot Reisija kohta. Juhul, kui Reisilepingu üleandmisega seonduvad kulud on suuremad, eriti, kui Pakettreis sisaldab lennutransporti, hüvitab Reisija ka eelnimetatud bürookulusid ületavad Reisilepingu üleandmisega seonduvad kulud (näiteks nimevahetus lennupiletil), mille suurusest teavitab Reisikorraldaja Reisijalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu üleandmise teate saamisest. Reisija on kohustatud tasuma käesolevas punktis sätestatud hüvitise 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu üleandmise teate esitamisest.
 

10. Reisilepingust taganemine enne Reisi algust

10.1. Reisija võib enne Pakettreisi algust igal ajal Reisilepingust taganeda, esitades Reisikorraldajale sellekohase ühemõttelise ja kirjaliku tahteavalduse.
10.2. Kui Reisija taganeb Reisilepingust Reisitingimuste punktis 10.1 sätestatud korras, on Reisija kohustatud maksma Reisikorraldajale hüvitist, mille suuruse arvestamise aluseks võetakse Reisitasu, millest arvatakse maha Reisikorraldaja poolt kokkuhoiutud kulud ja see, mille Reisikorraldaja võib reisiteenust teisiti kasutades omandada.  Kui Reisikorraldaja ei teata Reisijale teisiti, on hüvitise suurus alljärgnev:
10.2.1 Tellimuskinnituse väljastamise kuupäev kuni 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust – 25% (kakskümmend viis protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus);
10.2.2. vahemik 44 (nelikümmend neli) kalendripäeva kuni 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva enne Pakettreisi algust – 50% (viiskümmend protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus);
10.2.3. vahemik 20 (kakskümmend) kalendripäeva kuni 11 (üksteist) kalendripäeva enne Pakettreisi algust – 75% (seitsekümmend viis protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus);
10.2.4. vahemik 10 (kümme) kalendripäeva enne Pakettreisi algust kuni Pakettreisi algus – 100% (ükssada protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest.
10.3. Reisija on kohustatud tasuma Reisitingimuste punktis 10.2 sätestatud hüvitise 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada nimetatud hüvitis Reisija poolt või nimel Pakettreisi eest tasutud summadega.
10.4. Juhul, kui Reisijale ei väljastata Reisijast tuleneval põhjusel sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või Reisijale ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või Reisija ei ilmu ettenähtud ajal Pakettreisi alguspunkti või Reisija ei saa Pakettreisi alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, käsitletakse seda kui Reisijapoolset Reisilepingust taganemist Reisitingimuste punkti 10.1 mõttes ning Reisija on kohustatud tasuma Reisikorraldajale Reisitingimuste punktis 10.2 ja selle alapunktides sätestatud hüvitist.
10.5. Reisikorraldajal ei ole õigust nõuda Reisijalt Reisitingimuste punktis 10.2 ja selle alapunktides sätestatud hüvitist, kui Reisija taganeb Reisilepingust, sest sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral Pakettreisi teenuste osutamist või Reisijate vedu sihtkohta. Sellisel alusel Reisilepingust taganemise korral on Reisijal õigus saada tagasi kõik Reisilepingu alusel tehtud maksed, kuid Reisijal ei ole õigust saada täiendavat hüvitist.
10.6. Reisikorraldaja võib Reisilepingust taganeda ja maksta Reisijale tagasi kõik Pakettreisi eest tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata, juhul kui Pakettreisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja teavitab Reisijat Reisilepingust taganemisest alljärgnevalt:
10.6.1. hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui 6 (kuus) kalendripäeva;
10.6.2 hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab 2 (kaks) kuni 6 (kuus) kalendripäeva;
10.6.3. hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui 2 (kaks) kalendripäeva.
 

10. Reisikorraldaja õigused

10.1. Reisikorraldajal on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui Klient on jätnud reisiteenuste eest tähtaegselt tasumata.
10.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
10.3. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb Kliendile teatada esimesel võimalusel.
10.4. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud reisikorraldajast sõltumatud asjaolud ning samuti on reisikorraldajal õigus teha muudatusi iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel asjaoludel ja reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu.
10.5. Reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid (Reisikorraldaja poolt tšarterlennule tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 80%). Reisikorraldaja on kohustatud reisijaid reisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust.
10.5.1. Kokkuleppel Kliendiga asendab Reisikorraldaja ärajäänud reisi teise sama hinnatasemega reisiga. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja Kliendile hinnavahe.
10.5.2. Kui Klient asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu 30 päeva jooksul. Kliendil ei ole õigust muule hüvitisele.
10.6. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui Reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia Kliendi elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Kliendile esimesel võimalusel.
10.7. Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Klient reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama Kliendile reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 20 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Kliendiga kantud kulud (viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms). Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Klient kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Kliendi tagasitoomise. Tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Kõik muud ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.
 

11. Puudused reisiteenuse osutamises

11.1. Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta reisikirjeldusele või Kliendile kirjalikult antud kinnitustele.
11.2. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi reisiteenustes. Muuhulgas ei loeta puuduseks reisiteenuse osutamises:
11.2.1. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte sõltuvatest asjaoludest; lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija ees vahetult lennuettevõtja;
11.2.2. hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui selle põhjuseks on hotelli ülebroneerimine või hooaja alguse ja lõpuga seotud erisused. Reisikorraldaja kohustub asendama Kliendi poolt valitud hotelli samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;
11.2.3. hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Kliendi ootustele;
11.2.4. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud ehitustöid;
11.2.5. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Klienti teavitatud enne reisilepingu sõlmimist;
11.2.6. selliste reisikirjelduses sisalduvate andmete muutmist, mille osas pooled leppisid kokku teisiti või mille osas reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja Kliendile on andmete muutumisest enne reisilepingu sõlmimist selgelt teatatud.
11.3. Reisiteenuse osutamisel ilmnenud puudusest teatab Klient või Kliendi nimetatud reisija vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul peale reisilt tulekut. Puuduse ilmnemisel reisi sihtkohas teatab Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija puudusest eelmises lauses sätestatud korras viivitamatult vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldaja kohapealsele esindajale.
11.4. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduse kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud.
11.5. Reisikorraldaja kõrvaldab reisiteenuse osutamises tekkinud puuduse, millest Klient või Kliendi nimetatud reisija on Reisikorraldajat punktis 11.3 sätestatud korras teavitanud, mõistliku aja jooksul.
11.6. Kliendi või Kliendi nimetatud reisija poolt seoses reisiteenuse puudusega kantud kulud hüvitab Reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel.
11.7. Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest reisiteenuse osutamisel, millest Klient ega Kliendi nimetatud reisija ei ole Reisikorraldajat teavitanud vastavalt punktides 11.3 ja 11.6 sätestatule.
 

12. Reisija kohustused ja vastutus

12.1. Tellimuse esitanud Reisija on kohustatud esitama kõikidele Reisijatele kogu Reisikorraldajalt saadud Pakettreisiga seotud teabe ja dokumendid ning edastama Reisikorraldajale iga Reisijat puudutava vajaliku teabe (sealhulgas ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood ja/või sünniaeg) ja dokumentatsiooni. Reisikorraldaja teavitamiskohustus loetakse täidetuks, kui ta on andnud Pakettreisiga seotud teabe Tellimuse esitanud Reisijale, seega ei pea Reisikorraldaja vajalikku teavet ja dokumente igale Reisijale eraldi esitama. Tellimust ja Reisilepingut puudutavates küsimustes esindab Reisijaid Tellimuse esitanud Reisija.
12.2. Reisija on koheselt peale Reisitingimuste, Eritingimuste, Reisikirjelduse, Tellimuskinnituse kättesaamist kohustatud kontrollima nimetatud dokumentides sisalduvate andmete (nimed, reisikuupäevad, reisiteenuste kirjeldused jms) korrektsust ning vastavust Tellimusele. Kui nimetatud dokumentides esineb ebatäpsusi, siis kohustub Reisija viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale või asjakohasel juhul Vahendajale. Kui Reisija seda ei tee, loetakse Reisija Reisitingimuste, Eritingimuste, Reisikirjelduse ja Tellimuskinnitusega nõustunuks ja hilisemad Reisilepingu muudatused on võimalikud vaid Reisitingimustes sätestatud korras.
12.3. Reisija tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Pakettreisi alguse päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast Pakettreisi alguskuupäeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Reisija ka vaktsineerimistõendi, kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu ja kehtivuse nõutud aja jooksul. Kui riigipiiri ületamiseks või reisiteekonna riikides viibimiseks on nõutav viisa, kohustub Reisija selle hankima. Pooled võivad Reisilepingus kokku leppida, et viisa hankimise Reisijale tema kulul korraldab Reisikorraldaja.
 

13. Isikuandmete töötlemine

13.1. Reisikorraldaja töötleb Reisijate isikuandmeid vastavalt Reisikorraldaja isikuandmete töötlemise tingimustele